Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
106.200
+48.500
2.900
69.900
+34.900
4.100
74.900
+24.800
2.300
88.800
+22.200
1.300
37.450
+20.350
9.300

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
61.000
+16.600
262.000
37.800
+15.900
57.000
79.000
+11.800
2.000
33.500
+11.500
6.000
49.700
+9.700
45.110

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
78.100
+52.400
1.000
64.900
+31.900
1.000
69.500
+27.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
95.600
+3.600
715.300
107.500
+1.200
234.200
20.650
+900
33.110.900
83.700
+800
81.300
94.800
+700
85.400

 

1.072,09
+6,25
+0,58%
210,62
+0,62
+0,30%
76,43
+0,89
+1,18%
1.073,38
+3,88
+0,36%