Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
106.200
+44.200
2.900
69.900
+41.300
4.100
240.900
+20.900
100
37.450
+20.500
9.300
48.300
+17.900
5.600

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
65.000
+38.100
1.030
61.000
+16.600
262.000
44.000
+11.100
2.000
21.300
+9.400
1.500
36.000
+9.000
5.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
78.100
+52.400
1.000
110.000
+50.000
1.000
64.900
+31.900
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
35.250
+550
644.300
20.300
+450
16.531.900
26.500
+350
1.106.400
89.300
+300
364.600
25.000
+200
12.242.200

 

1.039,95
-0,59
-0,06%
203,32
-0,64
-0,31%
76,17
+0,27
+0,36%
1.046,60
+3,46
+0,33%