Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.350
-14.650
2.700
12.450
-8.350
2.000
60.500
-6.400
4.300
48.100
-4.500
100
33.650
-3.500
100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
179.100
-109.100
1.000
45.000
-26.000
26.100
35.000
-15.000
33.000
63.100
-8.000
3.300
47.500
-5.600
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
136.200
-74.800
4.000
230.000
-50.000
350.490
28.000
-47.200
2.000
40.500
-24.100
18.050
26.700
-19.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
26.250
-3.150
2.022.500
78.800
-1.100
57.700
61.900
-1.000
1.211.600
105.800
-700
335.700
40.700
-500
4.295.200

 

1.096,73
-6,07
-0,56%
226,15
-0,88
-0,39%
84,97
-0,07
-0,08%
1.081,70
-11,46
-1,05%