Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
84.100
-39.000
100
74.900
-24.100
2.300
246.900
-14.800
1.200
47.900
-11.500
500
35.150
-8.350
100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
16.500
-24.900
18.000
53.000
-24.000
50.000
25.000
-16.900
4.000
19.800
-14.700
123.000
75.200
-13.100
6.360

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
17.700
-123.300
1.000
155.100
-79.900
1.000
30.000
-60.000
4.000
28.000
-47.200
2.000
8.700
-24.400
2.270

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
110.500
-2.000
158.500
76.500
-1.500
958.800
82.800
-800
40.000
69.400
-700
951.200
62.700
-600
205.200

 

1.206,26
-8,44
-0,70%
264,44
-1,20
-0,45%
88,59
+0,04
+0,05%
1.215,41
-13,53
-1,10%