Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
44.200
-12.600
23.300
20.350
-8.100
2.700
32.200
-7.550
2.800
27.600
-5.900
400
8.900
-5.650
600

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
100.000
-22.000
2.000
78.000
-17.400
7.000
29.000
-9.500
6.000
63.100
-8.800
3.300
50.000
-6.500
13.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.000
-47.200
2.000
183.000
-42.500
800.000
26.700
-19.800
1.000
6.600
-15.900
20.000
14.500
-11.000
14.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
97.000
-500
396.400
65.600
-500
2.056.200
83.300
-200
300.200
72.100
-200
550.400
8.870
-150
11.308.600

 

1.091,41
+13,02
+1,20%
226,03
+2,06
+0,92%
83,96
+0,45
+0,54%
1.086,96
+18,87
+1,77%