Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
2.490
+24.800,00%
495.000
1.530
+15.200,00%
25.800
2.900
+14.400,00%
19.400
2.800
+13.900,00%
151.900
1.700
+8.400,00%
269.400

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
44.000
+69,23%
156.060
13.000
+52,94%
1.360
14.000
+38,61%
59.000
10.000
+35,14%
64.000
17.700
+29,20%
27.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.700
+3.250,00%
5.000
10.000
+809,09%
17.000
22.300
+328,85%
1.000
8.000
+321,05%
12.000
80.000
+196,30%
100.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
14.050
+43,80%
96.304.200
69.600
+8,41%
201.300
33.700
+5,97%
71.900
30.550
+3,91%
4.975.300
44.600
+2,17%
4.739.400

 

1.437,46
-15,38
-1,06%
408,81
-12,40
-2,94%
107,95
+0,48
+0,45%
1.476,59
-2,02
-0,14%