Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
9.540
-68,05%
11.000
8.600
-40,69%
3.600
2.300
-34,29%
74.800
18.250
-32,41%
500
4.940
-32,24%
50.800

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
15.500
-64,12%
1.000
6.500
-63,07%
2.000
15.400
-53,33%
55.000
9.100
-52,85%
10.100
10.000
-49,49%
1.450.100

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.200
-86,96%
1.000
4.000
-78,72%
9.000
700
-73,08%
5.000
700
-73,04%
2.000
6.600
-70,67%
20.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
128.700
-2,50%
743.700
13.550
-2,17%
17.870.900
30.300
-1,95%
14.927.700
102.000
-1,83%
595.600
142.800
-1,52%
1.065.300

 

1.497,15
-3,66
-0,25%
458,63
-1,04
-0,23%
114,34
-0,27
-0,24%
1.566,55
-5,91
-0,38%