Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
51.800
-20.700
11.100
9.540
-20.310
11.000
74.900
-18.000
2.300
236.000
-16.000
100
48.000
-15.700
9.100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
15.500
-27.700
1.000
50.000
-18.400
15.500
15.400
-17.600
55.000
36.000
-13.000
2.000
67.900
-11.300
22.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
120.000
-93.400
1.000
28.000
-47.200
2.000
48.500
-38.400
7.000
17.700
-33.900
1.000
15.500
-32.200
9.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
128.700
-3.300
743.700
142.800
-2.200
1.065.300
102.000
-1.900
595.600
99.200
-800
1.684.600
54.200
-800
25.448.400

 

1.497,15
-3,66
-0,25%
458,63
-1,04
-0,23%
114,34
-0,27
-0,24%
1.566,55
-5,91
-0,38%