Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
60.500
-15.900
4.300
20.350
-14.650
2.700
26.800
-5.200
200
12.450
-5.050
2.000
8.900
-4.700
600

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
179.100
-59.200
1.000
45.000
-22.000
26.100
120.000
-10.000
4.030
63.100
-9.100
3.300
35.000
-8.500
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
381.500
-52.000
3.000
28.000
-47.200
2.000
40.500
-24.100
18.050
26.700
-19.800
1.000
32.300
-19.700
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
72.700
-2.700
2.372.800
46.700
-1.300
4.214.300
26.300
-1.000
17.701.400
96.800
-800
434.100
18.800
-800
2.571.900

 

1.153,02
-0,18
-0,02%
231,91
+0,41
+0,18%
88,94
+0,24
+0,27%
1.162,35
+2,41
+0,21%