Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
74.900
-34.900
2.300
84.100
-28.000
100
231.200
-18.200
300
35.150
-8.100
100
52.000
-8.000
200

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
53.000
-34.000
50.000
16.500
-19.400
18.000
17.000
-14.500
40.000
75.200
-13.700
6.360
19.200
-10.800
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
17.700
-123.300
1.000
28.000
-47.200
2.000
13.800
-41.100
4.000
200.000
-35.000
1.000
82.000
-30.000
91.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
39.000
-2.100
1.935.500
178.400
-1.600
68.500
79.500
-1.500
448.700
81.900
-900
1.237.400
26.500
-750
9.586.900

 

1.045,52
-2,90
-0,28%
211,00
+2,21
+1,06%
71,41
+0,54
+0,76%
1.042,64
-6,57
-0,63%