Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.350
-19.650
2.700
52.500
-12.500
48.500
12.450
-8.550
2.000
68.800
-6.700
20.200
8.630
-6.420
26.500

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
179.100
-109.100
1.000
186.000
-16.100
27.010
43.000
-11.000
24.000
45.000
-10.900
26.100
16.000
-10.100
2.740

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.000
-47.200
2.000
139.000
-26.000
11.000
40.500
-24.100
18.050
185.000
-23.267
4.040
26.700
-19.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
96.000
-1.300
1.258.400
41.600
-600
8.315.000
35.200
-350
6.515.300
30.800
-200
24.532.300
24.000
-150
18.911.900

 

1.257,64
+4,91
+0,39%
236,43
+0,97
+0,41%
91,16
+0,53
+0,58%
1.267,07
+1,32
+0,10%