Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top KL giao dịch »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
30.350
-2.250
38.098.500
21.050
-1.500
32.662.400
20.600
-1.500
25.893.400
31.650
-1.250
25.662.800
16.600
-1.150
24.400.700

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
16.100
-1.700
386.530.720
21.600
-2.300
113.542.410
20.700
-2.300
83.964.040
19.700
-2.100
57.837.350
36.800
-500
47.101.550

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.900
-54
140.578.720
28.000
+3.220
138.380.320
12.500
+4.185
110.154.000
31.800
+10.624
79.132.660
16.000
+1.150
56.284.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
30.350
-2.250
38.098.500
31.650
-1.250
25.662.800
16.250
-1.150
22.674.700
26.300
-1.000
17.701.400
21.200
+800
15.877.100

 

1.155,08
-37,97
-3,19%
231,50
-11,65
-4,79%
88,59
-2,17
-2,39%
1.159,94
-37,75
-3,15%