Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
72.700
+33.530
347.400
88.800
+19.600
1.300
62.400
+15.400
400
64.000
+11.000
100
56.500
+6.500
400

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
90.000
+27.700
1.000
44.000
+14.000
156.060
44.000
+7.500
152.000
118.000
+5.400
11.100
60.000
+5.200
3.235.610

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
78.100
+47.800
1.000
69.500
+27.800
1.000
37.500
+24.600
8.000.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
126.100
+5.700
458.700
137.800
+4.300
484.400
97.300
+3.300
351.700
69.400
+1.900
232.700
108.700
+1.500
3.946.300

 

1.454,13
-27,92
-1,89%
449,27
-8,96
-1,96%
112,11
-2,44
-2,13%
1.503,98
-36,90
-2,39%