Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Tin tức »

4 tổ chức nước ngoài mua 470 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng của An Phát Xanh

Báo Đầu tư | 23/11/2021

Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa công bố kết quả đợt phát hành 470 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành là 470 tỷ đồng.

 

<p>L&ocirc; tr&aacute;i phiếu n&agrave;y của&nbsp;C&ocirc;ng ty cổ phần Nhựa An Ph&aacute;t Xanh&nbsp;thuộc loại tr&aacute;i phiếu kh&ocirc;ng chuyển đổi, kh&ocirc;ng k&egrave;m chứng quyền v&agrave; c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo, được ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 19/11/2021 với kỳ hạn 3 năm.</p> <p>L&atilde;i suất ph&aacute;t h&agrave;nh thực tế l&agrave; 8%/năm.&nbsp;</p> <p>T&agrave;i sản đảm bảo trong trường hợp n&agrave;y l&agrave; một lượng cổ phần do c&ocirc;ng ty nắm giữ tại C&ocirc;ng ty cổ phần An Tiến Industries, C&ocirc;ng ty cổ phần Nhựa H&agrave; Nội c&ugrave;ng một lượng cổ phần do b&ecirc;n thứ ba nắm giữ tại C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n An Ph&aacute;t Holdings, C&ocirc;ng ty cổ phần Nhựa An Ph&aacute;t Xanh.</p> <p>Kết quả, c&oacute; 4 nh&agrave;&nbsp;đầu tư&nbsp;nước ngo&agrave;i đ&atilde; mua trộn l&ocirc; tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ do Nhựa An Ph&aacute;t Xanh ph&aacute;t h&agrave;nh đợt n&agrave;y bao gồm 3 tổ chức t&iacute;n dụng mua 75% v&agrave; 1 c&ocirc;ng ty&nbsp;chứng kho&aacute;n&nbsp;mua 25%.</p> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o ng&agrave;y 10/11, HĐQT c&ocirc;ng ty n&agrave;y đ&atilde; th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh 470 tr&aacute;i phiếu với tổng mệnh gi&aacute; 1 tỷ đồng/tr&aacute;i phiếu nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.&nbsp;</p> <p>Nhựa An Ph&aacute;t Xanh l&agrave;&nbsp;doanh nghiệp&nbsp;c&oacute; trụ sở ch&iacute;nh tại tỉnh Hải Dương, chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c sản phẩm nhựa (PP, PE).</p> <p>Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 th&aacute;ng đầu năm nay, c&ocirc;ng ty ghi nhận doanh thu thuần 8.955 tỷ đồng v&agrave; l&atilde;i r&ograve;ng 252,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 68,6% v&agrave; 13,3% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2020.</p> <p>C&ocirc;ng ty n&agrave;y đặt kế hoạch doanh thu 9.500 tỷ đồng v&agrave; lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng trong năm nay, tương ứng mức tăng trưởng gấp đ&ocirc;i lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Phạm &Aacute;nh Dương, Chủ tịch HĐQT An Ph&aacute;t Xanh cho biết, động lực ch&iacute;nh cho sự bứt ph&aacute; vừa n&ecirc;u l&agrave; chuyển dịch xanh trong cơ cấu sản phẩm, đ&oacute;ng g&oacute;p th&ecirc;m từ mảng bao b&igrave; c&ocirc;ng nghiệpv&agrave; đẩy mạnh khai th&aacute;c&nbsp;bất động sản&nbsp;khu c&ocirc;ng nghiệp.</p> <p>Năm 2020, doanh nghiệp n&agrave;y cho biết, sản lượng bao b&igrave; m&agrave;ng mỏng b&aacute;n ra đạt 99.267 tấn - mức cao nhất trong lịch sử v&agrave; l&agrave; kết quả quan trọng cho mục ti&ecirc;u đạt, duy tr&igrave; vị thế nh&agrave; sản xuất bao b&igrave; h&agrave;ng đầu Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; nh&agrave; xuất khẩu bao b&igrave; số 1 tại Việt Nam.</p> <p>Theo kế hoạch, trong th&aacute;ng 1/2022, An Ph&aacute;t Xanh sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng bất thường năm 2022 nhằm th&ocirc;ng qua một số nội dung trong hoạt động của c&ocirc;ng ty. Ng&agrave;y đăng k&yacute; cuối c&ugrave;ng để thực hiện quyền tham dự Đại hội n&agrave;y l&agrave; 9/12/2021.</p> <p>9,9 triệu cổ phiếu AAA được ni&ecirc;m yết tại Sở Giao dịch chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX) từ th&aacute;ng 7/2010 v&agrave; 6 năm sau, cổ phiếu n&agrave;y được chuyển từ HNX sang Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n TP.HCM (HoSE) với gi&aacute; đ&oacute;ng cửa phi&ecirc;n giao dịch đầu ti&ecirc;n l&agrave; 29.900 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Đ&oacute;ng cửa phi&ecirc;n giao dịch s&aacute;ng nay (23/11), gi&aacute; cổ phiếu AAA tăng 1.8%, l&ecirc;n 16.900 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Tổng khối lượng cổ phiếu AAA đang lưu h&agrave;nh l&agrave; hơn 326,4 triệu cổ phiếu. Vốn ho&aacute; thị trường khoảng 5.418 tỷ đồng.&nbsp;</p>

Hồng Phúc

Tin khác »