Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

PVF giao dịch bất thành

HOSE | 28/02/2012

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF) cổ đông lớn của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) mua bất thành 1 triệu CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Tổng Công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán: PPC

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich:  4.956.430 CP, tỷ lệ 1,52%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Việt Hà

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Cán bộ

Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP; Bán: 2.000.000 CP

Số lượng CP đã mua: 0 CP; Bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.956.430 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/12/2011đến ngày 8/2/2012

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

Tin khác »