Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Tin tức »

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm 35 loại phí, lệ phí

TTVN | 26/11/2021

Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền phí, lệ phí được miễn, giảm trong năm 2021 là khoảng 3.000 tỷ đồng. Các chính sách này được thực hiện có hiệu lực đến hết 31/12/2021.

 

<p>Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh vừa ho&agrave;n thiện dự thảo th&ocirc;ng tư quy định mức thu một số khoản ph&iacute;, lệ ph&iacute; nhằm th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch&nbsp;COVID-19&nbsp;từ 1/1/2022 đến 30/6/2022.</p> <p>Dự thảo th&ocirc;ng tư n&ecirc;u r&otilde; c&oacute; 35 khoản ph&iacute;, lệ ph&iacute; được đề xuất giảm từ 10-50%.</p> <p>Cụ thể, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đề xuất mức thu ph&iacute; khai th&aacute;c v&agrave; sử dụng dữ liệu về m&ocirc;i trường l&agrave; bằng 70% mức thu ph&iacute; quy định tại Biểu mức thu ph&iacute; khai th&aacute;c v&agrave; sử dụng dữ liệu về m&ocirc;i trường, ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Th&ocirc;ng tư số 22/2020/TT-BTC ng&agrave;y 10/4/2020 của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản l&yacute; v&agrave; sử dụng ph&iacute; khai th&aacute;c v&agrave; sử dụng dữ liệu về m&ocirc;i trường.</p> <p>Mức thu ph&iacute; thẩm định cấp ph&eacute;p thăm d&ograve;, khai th&aacute;c, sử dụng t&agrave;i nguy&ecirc;n nước; xả nước thải v&agrave;o nguồn nước v&agrave; h&agrave;nh nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện l&agrave; bằng 80% mức thu ph&iacute; quy định.</p> <p>Mức thu ph&iacute; khai th&aacute;c, sử dụng th&ocirc;ng tin, dữ liệu kh&iacute; tượng thủy văn l&agrave; bằng 70% mức thu ph&iacute; quy định.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n nhiều mức thu ph&iacute;, lệ ph&iacute; được Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đề xuất giảm s&acirc;u, như: giảm 50% mức thu nhiều khoản ph&iacute;,&nbsp;lệ ph&iacute;&nbsp;trong lĩnh vực chứng kho&aacute;n; giảm 50% mức ph&iacute; thẩm định&nbsp;dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng; giảm 50% lệ ph&iacute; cấp giấy chứng nhận kiểm định an to&agrave;n kỹ thuật v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường đối với xe cơ giới, xe m&aacute;y chuy&ecirc;n d&ugrave;ng; giảm 50% ph&iacute; chăn nu&ocirc;i.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, để hỗ trợ cho đối tượng trong lĩnh vực h&agrave;ng kh&ocirc;ng, vận tải,&nbsp;Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;đề xuất tiếp tục: giảm 30% mức thu ph&iacute; sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch; giảm 20% mức thu ph&iacute;, lệ ph&iacute; trong lĩnh vực h&agrave;ng kh&ocirc;ng&hellip;</p> <p>Theo t&iacute;nh to&aacute;n của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, số tiền ph&iacute;, lệ ph&iacute; được miễn, giảm trong năm 2021 l&agrave; khoảng 3.000 tỷ đồng. C&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y được thực hiện c&oacute; hiệu lực đến hết 31/12/2021.</p> <p>Với dự thảo th&ocirc;ng tư n&agrave;y, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; bổ sung th&ecirc;m 5 khoản ph&iacute; lệ ph&iacute; mới, so với quy định hiện nay đang giảm l&agrave; 30 loại ph&iacute;, lệ ph&iacute; cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp./.</p>

Thùy Dương

Tin khác »