Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Em Trưởng BKS đã mua ròng 15.000 CP

HOSE | 29/02/2012

Ông Lê Thanh Lân – em bà Lê Thị Hoàng – Trưởng BKS của CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) đã mua ròng 15.000 CP.

 

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thanh Lân

Mã chứng khoán: CSM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 0 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Thị Hoàng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Khớp lệnh và thỏa thuận

Số lượng, tỷ lệ CP của người có liên quan đang nắm giữ: 42.979 CP

Số lượng CP đã mua: 49.500 CP; Bán: 34.500 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 6/2/2012 đến ngày 28/2/2012.

Tin khác »