Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

HNX | 29/02/2012

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT) thông báo Ngày 09/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201.

 

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian họp: 30/03/2012

Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, vào lúc 14h00, ngày 30 tháng 03 năm 2012.

Nội dung họp:

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011;

Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2011;

Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2011;

Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2011, trích lập các quỹ năm 2011;

Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012;

Thông qua Chương trình công tác năm 2012;

Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Tin khác »