Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Tin tức »

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

HNX | 15/02/2012

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo Ngày 24/02/2012, ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS).

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2012

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tỷ lệ phân bổ quyền:  01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

Thời gian họp: 17/03/2012

Thời gian dự kiến họp: 8h30 đến 12h ngày 17/03/2012

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE - Khu Công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2011.

+ Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2011.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

Tin khác »