Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
74.900
-35.500
2.300
51.800
-21.200
11.100
9.540
-20.110
11.000
48.000
-18.000
9.100
65.400
-16.900
8.500

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
15.400
-20.600
55.000
15.500
-19.200
1.000
50.000
-18.400
15.500
36.000
-16.000
2.000
16.900
-15.500
467.500

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
120.000
-93.400
1.000
28.000
-47.200
2.000
17.700
-33.900
1.000
48.500
-32.000
7.000
15.500
-31.500
9.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
111.100
-3.200
4.479.800
42.000
-2.200
2.199.100
51.800
-2.200
37.332.700
157.000
-2.000
102.100
22.400
-1.600
18.325.800

 

1.454,13
-27,92
-1,89%
449,27
-8,96
-1,96%
112,11
-2,44
-2,13%
1.503,98
-36,90
-2,39%