Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
84.100
-33.300
100
74.900
-30.000
2.300
47.900
-22.100
500
35.150
-8.100
100
41.000
-7.548
300

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
53.000
-24.000
50.000
16.500
-20.800
18.000
25.000
-16.900
4.000
19.800
-14.700
123.000
75.200
-13.100
6.360

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
17.700
-123.300
1.000
155.100
-55.900
1.000
28.000
-47.200
2.000
103.000
-30.900
33.000
30.000
-25.400
4.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
54.600
-2.900
1.087.000
84.200
-600
744.500
20.100
-200
5.286.500
51.000
-200
1.068.700
19.800
-150
3.871.400

 

1.133,77
-9,85
-0,87%
249,41
-2,94
-1,17%
85,22
-0,62
-0,72%
1.147,44
-13,22
-1,14%