Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top NĐTNN mua »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
49.200
-50
25.511.100
15.500
-200
9.279.800
158.000
+500
960.100
27.850
-50
821.500
29.250
0
422.300

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
54.200
-1.300
114.454.720
3.400
-300
54.649.060
19.800
-1.100
9.986.450
48.000
-600
2.451.670
9.100
-200
2.003.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
31.800
+10.624
79.132.660
16.000
+1.150
56.284.000
55.400
-1.200
11.493.810
1.900
+100
10.504.000
47.900
+2.802
9.040.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
49.200
-50
25.511.100
88.100
+600
1.784.600
158.000
+500
960.100
29.250
0
422.300
105.800
+4.300
13.200

 

1.497,15
-3,66
-0,25%
458,63
-1,04
-0,23%
114,34
-0,27
-0,24%
1.566,55
-5,91
-0,38%