Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top KL giao dịch »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
9.100
-630
158.564.300
23.700
+350
63.593.700
18.850
+450
55.806.400
10.650
+550
51.895.600
13.000
-600
42.623.700

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
8.500
-300
329.063.100
20.000
+1.800
113.898.210
5.300
+400
100.355.040
20.800
-400
99.848.420
9.700
+300
62.474.230

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.000
+1.486
138.380.320
14.400
-204
125.435.960
12.500
+1.796
110.154.000
2.100
0
91.106.760
31.800
+10.624
79.132.660

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
23.700
+350
63.593.700
18.850
+450
55.806.400
20.200
+200
36.222.500
18.750
-500
34.797.000
17.100
+300
21.458.500

 

1.045,52
-2,90
-0,28%
211,00
+2,21
+1,06%
71,41
+0,54
+0,76%
1.042,64
-6,57
-0,63%