Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top KL giao dịch »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
39.150
+1.150
37.578.600
30.850
+200
27.510.100
49.200
-50
25.511.100
54.200
-800
25.448.400
54.400
-500
20.199.900

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.900
+700
440.029.620
54.200
-1.300
114.454.720
25.400
-800
86.631.710
6.000
-200
64.351.980
15.400
-500
57.011.590

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
5.700
+700
219.977.440
21.100
-880
132.690.980
23.500
+914
131.489.200
11.900
-3.700
116.362.010
12.500
+190
110.154.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
39.150
+1.150
37.578.600
30.850
+200
27.510.100
49.200
-50
25.511.100
54.200
-800
25.448.400
54.400
-500
20.199.900

 

1.497,15
-3,66
-0,25%
458,63
-1,04
-0,23%
114,34
-0,27
-0,24%
1.566,55
-5,91
-0,38%